Krisgruppens ansvarsområden:

- Krisgruppen ansvarar för alla större insatser som kan behövas vid t.ex. olyckor, hot, övergrepp eller andra akuta saker under ett domaruppdrag. När domaren upplever att han/hon inte kan hantera en uppkommen situation tillfredsställande ska krisgruppen kontaktas och träda in.

- Krisgruppen leder insatser fram till dess insatsledare från räddningstjänst, polis eller
motsvarande anlänt och övertar åter ansvaret då dessa lämnar platsen.

- Krisgruppen ansvarar för att det ges stöd åt domare på om något allvarligt, t.ex.
allvarliga olycksfall eller dödsfall, inträffat på ”hemmaplan”. Ansvaret gäller så länge
domaren är kvar på uppdraget. Ansvar ligger också på krisgruppen att följa upp så att
det vid behov av stöd finns sådant förberett vid hemkomsten.

- Krisgruppen ansvarar för att följa upp domaren som lämnar uppdraget p.g.a. något
som inträffat så att de som är i behov av stödinsatser också får dessa då de kommer
hem.

- Krisgruppens ansvar är att ge korrekt information till alla berörda parter. Det gäller för
alla på uppdraget och till personer på hemmaplan.
OBS! Naturligtvis kvarstår hos varje domare ansvaret att agera då något händer. Varje domare
har naturligtvis rätt och skyldighet att vid behov larma 112

Inom ledningsgruppen fördelas ansvarsuppgifterna vid krisarbete enligt följande:

Beredskapsansvarig:
Är ytterst ansvarig för alla insatser och sammankallande i krisgruppen.
Beredskapsansvarig leder insatsen fram tills den är avslutad eller tills insatsledare från
räddningstjänst, polis eller motsvarande anlänt och övertar ledningsansvaret. Då är
beredskapsansvarig istället insatsledarens närmaste medarbetare från domarklubbens sida.
Som bollplank finns i första hand krisgruppen, vilka är beroende av vilken typ av insatser som
är aktuella.
Media ansvarig:
Är den som har till uppgift att rätt information kommer ut till media, deltagare, ledare och
kontaktpersoner på hemmaplan. Vid behov utser informationsansvarige i samråd med över medlemmar i krisgruppen vilka personer som skall hjälpa till med informationsspridning.

Sjukvårdsansvarig:
Ansvarar för, leder och genomför sjukvårdsinsatser då dessa behövs.