2013-11-29

MATCH-FIXING

Uttalande av Svenska Fotbollförbundets Representantskapsmöte 2013
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har bl.a. som uppgift att garantera fotbollens
integritet och trovärdighet och att säkra att fotbollsmatcher genomförs på rent
sportsliga grunder enligt fotbollens regelverk.

Match-fixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett
större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt
angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla
matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att kraftfullt förebygga,
agera mot och beivra alla former av manipulation av och försök till manipulation av
fotbollsmatcher. I detta arbete ska SvFF ha ett nära samarbet med AB Svenska
Spel, våra intresseorganisationer och UEFA samt ha en öppen dialog med berörda
myndigheter, däribland polis och åklagare.

Med detta syfte ska svensk fotboll inför säsongen 2014 gemensamt kraftsamla för
att informera spelare, tränare, ledare, funktionärer och föreningar om denna farsot
mot fotbollen - match-fixing.

Ingen spelare, tränare, ledare, funktionär eller förening ska inför säsongen 2014
kunna hävda att man inte har kännedom om fotbollens regler om match-fixing. Alla
ska också vara medvetna om att brott mot fotbollens regler kan föranleda upp till 2
års avstängning från all idrottslig verksamhet.

I syfte att förfina SvFF:s regelverk har SvFF:s Representantskapsmöte idag
beslutat om följande tävlingsregel om match-fixing:
Vadhållning på egen match m.m. (3 kap 27 § TB):

Spelare, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en
match eller delmoment under en match, får inte själv eller genom ombud,
vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av
matchen eller annat förhållande rörande matchen av vad slag det vara
må, t.ex. men inte begränsat till utgången av matchen eller olika
tävlingsmoment under matchen såsom frisparkar, hörnor, straffsparkar,
varning eller utvisning av spelare.
Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan
manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom
ombud ingått vadhållning.
Om en spelare, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av
en match eller delmoment under en match blir kontaktad av någon annan
för att medverka till vadhållning eller annan manipulation på angivet sätt är
personen skyldig att omgående underrätta SvFF om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan
ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler får förbjudas tillträde till
matcharenor under viss tid eller för all framtid. Disciplinnämndens beslut
får överklagas till Besvärsnämnden.

Vid Rikskonferensen deltar, förutom SvFF:s styrelse, representanter för alla
landets distriktsförbund samt eltiföreningarnas intresseorganisationer för damer
(EFD) och herrar (SEF) och andra intresseorganisationer.

Hela den svenska fotbollen är fast besluten att arbeta mot alla former av matchfixing.

Karl-Erik Nilsson, Ordförande i Svenska Fotbollförbundet
Per Darnell, Ordförande i Elitfotboll Dam
Lars-Christer Olsson, Ordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll
Per Larsson, Ordförande i Svensk ElitfotbollsFörening Ettan
Anders Jemail Tjernlund, Ordförande i Svenska Fotbollspelare
Kalle Flygar, Ordförande Svenska Fotbolltränarföreningen
Thore Johansson, Ordförande Svenska Fotbolldomareförbundet
Martin Hansson, Ordförande Elitdomareklubben i Fotboll
Pernilla Larsson, Ordförande Sveriges Elitdamdomare